Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „VOP“)
pro nákup v
 internetovém obchodě GIVE.cz


Úvodní ustanovení

Vážení zákazníci, seznamte se, prosím, s těmito VOP, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a platí pro nákup v internetovém obchodě www.give.cz. Provozovatelem internetového obchodu www.give.cz je společnost GIVE Group s.r.o. se sídlem Poděbradská 887/54, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika, IČ: 04448511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247831, dále jen „Prodávající“. Zákazníkem internetového obchodu www.give.cz je kupující, dále jen „Kupující“. Platná právní úprava rozlišuje Kupujícího, který je zároveň i spotřebitelem a Kupujícího, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je dle § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem není osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů; toto vymezení se nevztahuje na situace, kdy osoba uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti. Právní vztahy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem, v platném znění, dále jen „NOZ“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


Zákaznický účet

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.give.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce www.give.cz a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským e-mailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj zákaznický účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky www.give.cz a kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především má možnost měnit množství a druh zboží a zadané kontaktní údaje. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a těmito VOP, a že s nimi plně souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Prodávající může zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě předchozí dohody s Kupujícím, a to v případech:

- že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny ceny jsou smluvní. V elektronickém obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní elektronického obchodu.

Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „NENÍ SKLADEM“, "DO 2 TÝDNŮ", „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem. Prodávající o této situaci Kupujícího informuje. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu www.give.cz
- emailem na adrese objednavky@give.cz
- telefonicky na tel. čísle 606 356 488
- osobně při návštěvě prodejny GIVE.cz na adrese Poděbradská 887/54, Praha 9 - Vysočany

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačního prostředků na dálku nevznikají žádné. Náklady na straně Kupujícího vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.

Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Pokud je ke zboží poskytován Prodávajícím dárek zdarma, dochází ohledně tohoto dárku mezi Kupujícím a Prodávajícím k uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá s rozvazovací podmínkou, kterou je využití zákonného práva Kupujícího jako spotřebitele podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, k němuž je poskytován dárek. V takovém případě darovací smlouva pozbývá účinnost a zaniká spolu s kupní smlouvou a Kupující je povinen společně s vraceným zbožím vrátit s ním poskytnutý dárek. Pokud tak Kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.

 

Odeslání a způsoby platby za zboží

Veškeré zboží bude odesláno Kupujícímu v souladu s informací uvedenou v popisu objednávaného zboží, a to s následujícími termíny expedice zboží:
 

1) Platba dobírkou / hotově

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno nebo osobně předáno do 48 hodin od objednání (nejdéle do 72 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní). V případech, kdy zboží vyžaduje předprodejní přípravu, aby Kupující mohl řádně zboží využívat (např. sestavení a seřízení elektrokola) či se jedná o zboží upravené podle přání spotřebitele (tzv. zboží na zakázku) a doba doručení bude delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží.
 

2) Platba převodem na bankovní účet Prodávajícího

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) ode dne připsání platby za objednané zboží na bankovní účet Prodávajícího (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno nebo osobně předáno do 48 hodin ode dne připsání platby za objednané zboží na bankovní účet Prodávajícího (nejdéle do 72 hodin) ode dne připsání platby na bankovní účet Prodávajícího (týká se pracovních dní). V případech, kdy zboží vyžaduje předprodejní přípravu, aby Kupující mohl řádně zboží využívat (např. sestavení a seřízení elektrokola) či se jedná o zboží upravené podle přání spotřebitele (tzv. zboží na zakázku) a doba doručení bude delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na jeho předešlou platbu a připsání dlužné částky za objednané zboží na bankovní účet Prodávajícího.

-   platbu převodem na bankovní účet prodávajícího lze provést i při osobním odběru prostřednictvím tzv. okamžité platby. Tuto variantu platby je možné uskutečnit prostřednictvím mobilních aplikací internetového bankovnictví následujících bankovních společností:

Air Bank
Česká spořitelna
ČSOB
FIO Banka
Komerční banka
M-Bank
Moneta
Raiffeisen bank

3) Platba platební kartou v prodejně GIVE.cz

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) ode dne zaplacení zboží platební kartou v prodejně Prodávajícího (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno nebo osobně předáno do 48 hodin ode dne zaplacení zboží platební kartou v prodejně Prodávajícího, nejdéle do 72 hodin (týká se pracovních dní). V případech, kdy zboží vyžaduje předprodejní přípravu, aby Kupující mohl řádně zboží využívat (např. sestavení a seřízení elektrokola) či se jedná o zboží upravené podle přání spotřebitele (tzv. zboží na zakázku) a doba doručení bude delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na jeho platbu platební kartou v prodejně Prodávajícího.
 

4) Platba prostřednictvím platební brány PayU (rychlý online bankovní převod nebo platba kartou)

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) ode dne připsání platby za objednané zboží na účet Prodávajícího vedený u platební brány PayU (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno nebo osobně předáno do 48 hodin ode dne připsání platby za objednané zboží na účet Prodávajícího vedený u platební brány PayU (nejdéle do 72 hodin) ode dne připsání platby na tento účet Prodávajícího (týká se pracovních dní). V případech, kdy zboží vyžaduje předprodejní přípravu, aby Kupující mohl řádně zboží využívat (např. sestavení a seřízení elektrokola) či se jedná o zboží upravené podle přání spotřebitele (tzv. zboží na zakázku) a doba doručení bude delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na jeho předešlou platbu a připsání dlužné částky za objednané zboží na účet Prodávajícího vedený u platební brány PayU.
 

5) Nákup na splátky (prostřednictvím společnosti Home Credit)

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího ihned po schválení spotřebitelského úvěru, podepsání úvěrové smlouvy ze strany Kupujícího a doručení úvěrové smlouvy ze strany Kupujícího do společnosti Home Credit.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na schválení jeho spotřebitelského úvěru u společnosti Home Credit.

Přesné znění Všeobecných obchodních podmínek Home Credit naleznete zde.
 

6) Nákup na splátky pří splátkovém programu "Úroky zpět" (prostřednictvím společnosti Home Credit)

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího ihned po schválení spotřebitelského úvěru, podepsání úvěrové smlouvy ze strany Kupujícho a doručení úvěrové smlouvy ze strany Kupujícího do společnosti Home Credit.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na schválení jeho spotřebitelského úvěru u společnosti Home Credit.

Platba pomocí splátek, programu společnosti Home Credit, IČ: 26978636, Spisová značka: B 4401 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „HC“) – u nás "Úroky zpět", kdy platba a celý proces realizace koupě zboží probíhá následujícím způsobem:

1) Kupující si zažádá o revolvingový úvěr a splátkový program označený jako "Úroky zpět!" u společnosti Home Credit a.s.
2) v případě schválení úvěru Home Credit a po následném podepsání úvěrové smlouvy a doručení podepsané úvěrové smlouvy společnosti Home Credit Prodávající zašle případně jiným způsobem doručí Kupujícímu zakoupené zboží, na které byl úvěr Home Credit poskytnut
3) v rámci splátkového programu označeného „Úroky zpět!“ zaplatí Kupující společnosti Home Credit a.s. 11 měsíčních splátek, každá ve výši 10,14006 % ceny zakoupeného zboží
4) v případě řádného splácení všech závazků bude Kupujícímu ze strany společnosti Home Credit a.s. vrácena 11. zaplacená splátka a všechny zaplacené úroky (tedy 100 % úroků) nejpozději do 3 měsíců od doplacení splátkového programu zpět k dobru úvěrového účtu Kupujícího u společnosti Home Credit a.s.

Ilustrativní výpočet pro splátkový program: Při výši čerpání z revolvingového úvěru 10 000 Kč, výši splátky 1 000 Kč a době trvání splátkového programu 11 měsíců do 20. dne v měsíci, v němž je splatná poslední splátka, je roční úroková sazba 17,52 %, RPSN 19,07 %, celková částka splatná spotřebitelem 11 000 Kč. Příklad je vypočten za předpokladu, že čerpání se uskuteční 1.5.2021, úhrada první splátky je 20.6.2021 a datum splatnosti poslední splátky je 20.4.2022. Hodnoty se vztahují pouze k čerpání úvěru rozloženému do splátkového programu a nezohledňují další případné transakce a poplatky splácené standardním způsobem dle podmínek Vaší úvěrové smlouvy. Pokud budete splácet všechny závazky vůči Home Credit, a.s. řádně a včas, máte po doplacení uvedeného splátkového programu nárok na vrácení 100 % úroků, které jste zaplatili při splácení těchto splátek.

Ilustrativní výpočet dle zákona pro revolvingový úvěr: Výše úvěru 30 000 Kč, roční úroková sazba 26,28 %, RPSN 33,23  %, celkem zaplatíte 34 740 Kč. Jednotlivé po sobě jdoucí měsíční splátky: 3 196 Kč, 3 141 Kč, 3 087 Kč, 3 032 Kč, 2 977 Kč, 2 922 Kč, 2 868 Kč, 2 813 Kč, 2 758 Kč, 2 703 Kč, 2 649 Kč, 2 594 Kč. Splátky a částka, kterou celkem zaplatíte, jsou matematicky zaokrouhleny. Uvedené hodnoty platí za předpokladu čerpání celé výše úvěru okamžitě, bezhotovostně, v plné výši, při nejvyšším poplatku, nejvyšší úrokové sazbě, při poskytnutí úvěru na období jednoho roku a splacení ve 12 měsíčních splátkách se stejnou výší jistiny. Nabídka nezohledňuje další čerpání úvěru ani využití doplňkových služeb. Nabídkou nevzniká nárok na poskytnutí úvěru. Každou žádost o čerpání úvěru posuzujeme individuálně a může se od prezentované lišit.

Prodávající je vázaným zástupcem společnosti Home Credit a.s. Pro podrobnější informace lze volat na tel. číslo 606 356 488 či využít e-mailové adresy info@give.cz.

Více o nákupu na splátky "Úroky zpět" zpět naleznete zde. Přesné znění Všeobecných obchodních podmínek Home Credit naleznete zde


7) Zálohová platba 30 % s doplatkem 70 % nebo zálohová platba 50 % s doplatkem 50 %

V případě sortimentů "Krbová kamna" a "Krbové vložky" si Prodávající vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohové platby ve výši 30 % nebo 50 %. Doplatek ve výši 70 % nebo 50 % (dle výše zálohové platby) hradí Kupující při převzetí zboží nebo před odesláním zboží, a to jedním ze způsobů uvedených v bodech 1 až 3. V případě objednání krbových kamen, u nichž si Kupující vybírá barevný odstín keramiky nebo korpusu kamen a která nejsou označena informací "SKLADEM", nemá Kupující-spotřebitel právo v souladu s § 1837 písm. d) NOZ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží o dodávce zboží. Důvodem je, že v případě výběru barevného odstínu keramiky nebo korpusu kamen ze strany Kupujícího jsou krbová kamna upravena podle přání spotřebitele.

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno do 48 hodin od objednání (nejdéle do 72 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní). V případech, kdy zboží vyžaduje předprodejní přípravu, aby Kupující mohl řádně zboží využívat (např. sestavení a seřízení elektrokola) či se jedná o zboží upravené podle přání spotřebitele (tzv. zboží na zakázku) a doba doručení bude delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží.

Pokud nebude z provozních důvodů možné expediční lhůtu u položek označených informací „SKLADEM“ dodržet, bude Kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, a tím vzniká Kupujícímu i nárok na odstoupení od Kupní smlouvy. V případě takového odstoupení od Kupní smlouvy a v případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

V případě, že u položky není uvedena informace "SKLADEM", „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“, doporučuje Prodávající Kupujícímu ověřit skutečnou dostupnost položky na telefonním čísle 606 356 488 nebo zasláním emailu na info@give.cz.

Zboží bude Kupujícímu doručeno na adresu uvedenou v objednávce, popř. na adresu uvedenou v komentáři k objednávce.

Cena za přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na Kupujícím vybraném druhu přepravce. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.


Ceny dopravného

Doprava zdarma

Náklady na dopravu zboží (včetně případných nákladů na výběr dobírky) označeného u hlavní fotky zboží zelenou přelepkou „Doprava zdarma“ Kupujícímu jsou plně hrazeny Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o výběru přepravce, u kterého má Kupující nárok na dopravné zdarma. Prodávající tedy není povinen poskytnout dopravné zdarma u všech jím nabízených přepravců.


Ceny dopravného pro ostatní zboží (neoznačeného jako zboží s „Dopravou zdarma“)

V případě objednání balíkové zásilky (jedno z hlavních kritérií je hmotnost balíku do 50 kg):
 

Dopravné – přepravce DPD

149 Kč s DPH

Doprava GIVE.cz - vlastní rozvoz po Praze

490 Kč s DPH

Dobírka

30 Kč s DPH


V případě objednání nadrozměrné zásilky (jedno z hlavních kritérií je hmotnost balíku nad 50 kg):
 

Dopravné - přepravce Geis nebo Schenker

390 Kč s DPH

Dopravné - přepravce Schenker - Prémiové doručení s garancí

490 Kč s DPH

Dobírka

30 Kč s DPH


Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o nabídnutém způsobu a ceně dopravy s ohledem na charakter objednaného výrobku (netýká se zboží označeného s "Dopravou zdarma").

V případě, že si Kupující u nadrozměrné zásilky zvolí službu "Prémiové doručení s garancí" s příplatkem 490 Kč a zásilka nebude doručena v den, který si Kupující zvolí a na kterém se s Prodávajícím předem dohodne (týká se pouze pracovních dní), vrátí Prodávající příplatek ve výši 490 Kč Kupujícímu.
 

Způsoby platby za zboží

Prodávající akceptuje následující způsoby platby za zboží:

- platba předem bankovním převodem
- okamžitá platba bankovním převodem při osobním převzetí zboží
- platba platební kartou v prodejně Prodávajícího (Poděbradská 887/54, Praha 9 - Vysočany)
- platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírku – ceny dobírky pro jednotlivé přepravce viz odstavec „Ceny dopravného“) nebo platba platební kartou při doručení zboží (v případě, že přepravce tento typ platby umožňuje)
- platba prostřednictvím platební brány PayU (rychlý online bankovní převod a platba kartou)
- platba v hotovosti při osobním převzetí zboží
- platba předem v hotovosti v prodejně Prodávajícího
- platba předem platební kartou v prodejně Prodávajícího
- platba prostřednictvím splátkové společnosti Home Credit a.s.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem Prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží Kupujícím v případě osobního převzetí od Prodávajícího. V případě, že předá Prodávající dopravci zboží pro přepravu ke Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci pro přepravu do místa určení v souladu s § 2123 NOZ.


Převzetí zboží

Kupujícímu je doporučeno, aby v okamžiku dodání zásilky překontroloval spolu s přepravcem její stav (počet balíků, neporušenost lepicí pásky a neporušenost balení) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce (tzv. převzít zboží s výhradou a tuto výhradu do předávacího protokolu poznačit). Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit také e-mailem na reklamace@give.cz nebo telefonicky na 606 356 488, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento zaslat bez zbytečného odkladu na výše uvedený e-mail, nebo poštou Prodávajícímu. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

Kupující-spotřebitel má právo v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod). Rozhodne-li se Kupující-spotřebitel využít tohoto práva, kontaktuje Prodávajícího nejlépe písemně na níže uvedené adrese a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od odstoupení od smlouvy musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (zboží by měl tedy Kupující-spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně faktury s uvedením čísla účtu, na který má být vrácena platba za zboží. V případě, že Kupující využije práva na odstoupení od smlouvy, je povinen nést náklady spojené s navrácením zboží, a to v souladu s §1820 odst. 1) písm g). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu-spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho Prodávající přijal.

Pokud se Kupující-spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy zašle zboží (nebo zboží osobně doručí) včetně výše uvedené dokumentace a v uvedených lhůtách na adresu:

GIVE Group s.r.o. (GIVE.cz)
Poděbradská 887/54
190 00 Praha 9 – Vysočany

V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží NELZE zboží zaslat na výše uvedenou adresu na dobírku!

Kupující-spotřebitel nemá právo v souladu s § 1837 písm. d) NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


Jakost při převzetí zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném Prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese GIVE.cz, Poděbradská 887/54, Praha 9 - Vysočany, telefonicky na čísle 606 356 488 či elektronickou poštou na adrese info@give.cz.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odstavci Jakost při převzetí zboží, písmena a) až e) těchto obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Připouští-li to povaha věci, má Kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, řídí se dále kupující a prodávající postupem dle §2169 NOZ.


Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Spokojenost s nákupem zjišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop www.give.cz zapojen. Ty zasílá Prodávající Kupujícímu pokaždé, když Kupující u Prodávajícího nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání Kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí Kupující na základě oprávněného zájmu Prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti Kupujícího s nákupem u Prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby od Kupujícího a analýz tržního postavení Prodávajícího využívá Prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může Prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může Kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky Kupujícího dotazník nebude dále Prodávající zasílat.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Reklamace zboží a záruční podmínky

Nejrychlejší způsob vyřízení reklamace je dosažen reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu výrobce zboží, jehož kontaktní údaje jsou přiloženy u zakoupeného zboží nebo jsou uvedeny na internetových stránkách daného výrobce. V případě požadavku ze strany Kupujícího Prodávající sdělí Kupujícímu, kde je nejbližší autorizovaný servis, kde lze zboží reklamovat.

Zboží lze také reklamovat zasláním (nebo osobním doručením) na adresu:

GIVE Group s.r.o. (GIVE.cz)
Poděbradská 887/54
190 00 Praha 9 – Vysočany

Společně s reklamovaným zbožím je nutné doložit doklad prokazující koupi zboží (fakturu) a je doporučené přiložit popis závady a kontaktní údaje Kupujícího.

V případě reklamování zboží ze strany Kupujícího-spotřebitele bude reklamace vyřízena dle zákona ve 30-denní lhůtě.

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

Prodloužená záruka

Na všechna elektrokola zakoupená po 1. lednu 2019 poskytuje Prodávající Kupujícímu prodlouženou záruku 36 měsíců. Tato prodloužená záruka kryje veškeré výrobní vady, které se objeví v průběhu 36 měsíců od zakoupení elektrokola. Prodloužená záruka nekryje vady či poškození způsobené neodbornou manipulací a nevztahuje se na baterii elektrokola, kde se záruční doba řídí aktuálně platným zákonem. Prodloužená záruka se nevztahuje na elektrokola, u nichž došlo na základě požadavku Kupujícího k navýšení rychlosti výpomoci elektrokola na rychlosti nad 25 km/h.

Skladné

Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu skladné (poplatek za skladování zboží) ve výši 50 Kč včetně DPH za den v níže uvedených případech:

1) v případě, že Kupující neodebere objednaná a vyrobená krbová kamna (krbovou vložku) do 30 dní ode dne, kdy Prodávající informuje Kupujícího o tom, že krbová kamna (krbová vložka) byla vyrobena a jsou připravena k doručení Kupujícímu
2) v případě, že Kupující neodebere elektrokolo ze servisu Prodávajícího do 10 dní ode dne, kdy Prodávající informuje Kupujícího o tom, že servis elektrokola byl proveden a ukončen

Spolupráce s externími partnery

Prodávající může využít k některým činnostem i externí partnery (např. zapojení topných těles atd.). V takovém případě o skutečnosti, že dotyčná činnost je Kupujícímu zajišťována externím partnerem Prodávajícího (tzn. nezajišťuje ji přímo Prodávající), informuje Prodávající Kupujícího s dostatečným předstihem. K případnému předání osobních údajů Kupujícího externímu partnerovi Prodávajícího dochází pouze s předchozím souhlasem Kupujícího.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.give.cz Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka Kupujícího a komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je archivována.

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu www.give.cz nebo tam odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany Prodávajícího.

Zkratka GIVE.cz je v těchto VOP používána synonymně a rovnoprávně s www.give.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31.3.2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Prodávající informuje, že případné spory mezi ním a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (dále jen "ČOI").

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

nebo využít formuláře, který je ke stažení zde https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.